Math Playground

Typ portálu

portál s matematickými hrami

Jazyk

anglickyPopis

Jedná se o portál s matematickými a logickými hrami pro 1.-6. třídu základní školy. Je funkční v internetovém prohlížeči PC a část aktivit i na mobilních zařízeních. Hry jsou řazeny do mnoha kategorií: podle třídy, matematického obsahu, typu aj. Hry jsou vhodné pro procvičování nejrůznějšího učiva. Aktivit je zde mnoho, popis níže se soustředí na 6. třídu.

Hry pro 6. třídu

Výrazy a rovnice:

Four Wheel Fracas (Z): jde hrát proti počítači sólo nebo ve skupině online hráčů soutěžit mezi sebou. Auto jede na okruhu a zrychluje vyřešením příkladu – lineární rovnice typu x-3=7… Na rychlost. Procedurální.

Shuttle Mission Jr: 24 kol, prostředí s váhami. Soustava rovnic pro více (celočíselných) neznámých (až čtyři). Rovnice je graficky znázorněna na vahách. Je možné s ní/nimi provádět tři operace: dělit nebo násobit celou rovnici celým číslem -10 až 10, odečíst od rovnice již spočítané proměnné a odečíst od sebe dvě vhodné rovnice (týmy). Někdy je možných více postupů. Zpočátku nejasné ovládání (upravovanou rovnici je potřeba označit, až zešedne, u odčítání týmů stačí klikat na button team tak dlouho, dokud se tam neobjeví ten chtěný). Grafická reprezentace lineárních rovnic a jejich soustav. Excelentní pochvala i při práci s chybami. Numerické výpočty musí provést hráč (nefungují automaticky).

Pemdas Exhibit: 12 příkladů, postupné počítání číselného výrazu, rozpoznání přednosti operací

Make a number: dané 3/4 čísla, čtyři operace a výsledek. Je potřeba naklikat výpočet ve správném pořadí, aby bylo dosaženo výsledku. 10 kol

Jumping Aliens (Z): online síťová, soutěž mezi mimozemšťany, skáčou na správný kráter – výběr z výsledků pro násobení výrazů (typu -3y*5y).

Martian Hoverboards (Z): soutěž týmů, vyhodnoť číselný výraz

Deep sea math mystery: tabulka 3×3, 3×4, 4×4, dané součty řádků a sloupců, je potřeba zjistit hodnoty “proměnných” vodních obyvatel.

Model Algebra Equations: vizualizace sestavení a řešení lineární rovnice (s vedoucím koeficientem jedna nebo přirozené číslo). První krok je naskládat na váhy zástupce členů předepsané rovnice, ve druhém kroku je osamostatněn výraz s neznámou, v posledním vyjádřena neznámá. Je zde možnost zadat si koeficienty lineární rovnice k řešení.

Otter Rush (Z): závod vyder, online soutěž s ostatními nebo proti PC, u výrazů s mocninou se určuje exponent nebo základ.

Monster Mischief: Pokažená kalkulačka: Na kalkulačce zůstaly jen některé číslice a operace, u každé z pěti voleb operací je deset výsledků, jichž je potřeba dosáhnout pouze s několika zadanými čísly.

Thinking Blocks Fractions: Sestavení modelu a vyřešení slovní úlohy na zlomky. Bloky k dispozici se postupně umísťují do obrázku.

Equation Creation: Aktivity na ukázku, kde je matematika skryta. První aktivitou (draw) je vytvoření náčrtku s využitím valení kružnice po kružnici (s různým nastavením), k dispozici je komentář, kde je skrytá matematika. Druhou hlavní částí je zasahování do animovaných scén (3). Uživatel může nastavením ovládat rychlost a směr pohybu jistých prvků scény. Za ovládáním je skrytá matematika.

Thinking Box Fractions: Modelování a vizualizace zlomků ve slovních úlohách ze života. Postupně se vytváří vizualizace problému, nakonec se vypočítá řešení. Různé modely: najdi část, najdi celek, najdi zbývající část, společný jmenovatel, různý jmenovatel, vynásob a poděl, zbytky, náhodný model.

Far Out Functions: Obtížnost začátečník, pokročilý. Kalkulačka s neznámou operací, testováním provedeme několik výpočtů s neznámou operací, po zjištění principu se testuje, jestli je správně rozeznáno pravidlo.

Shuttle Mission Pro: viz Stuttle Mission Junior

World Problems: 5 gradujících slovních úloh s postupným řešením ve videích (rychlost, dráha, čas, cena, procenta, spotřeba, zlomky, úměra).

Two Numbers: video řešené slovní úlohy: známý součet a rozdíl dvou čísel

Bicycle race: video řešené slovní úlohy: rychlosti, počáteční časy, za jak dlouho jedno kolo dohoní druhé

Swimming Otters (Z): Závod plavání barevných vyder, doplňuje se druhý činitel do součinu (3x?=24).

Algebra Puzzle: Podobné jako Deep sea math mystery, tabulky 3×3 a 3×4, hledají se hodnoty symbolů, když se ví součty řádků a sloupců. Větší čísla.

Swimming pool: řešená slovní úloha (video): za jak dlouho se napustí bazén.

The Bakery: video řešené slovní úlohy: zjistit jednotkové ceny dvou zákusků, když známe počet koupených kusů a celkové ceny dvou nákupů.

Movie Theater: video řešené slovní úlohy: zjistit celkovou kapacitu sálu, když se ví počet sedadel v první řadě, počet řad a to, že v každé další řadě je o sedadlo víc. (tyto slovní úlohy mají podobné obrázky – tmavě růžový podklad)

Číselný systém:

Spider Math Integer (Z): závod pavouků, z pavučiny musí vybrat dvojice celých čísel, jejichž součet je daný uprostřed.

Orbit Integers (Z): závod létajících talířů po dráze, rychlost dodávají správně vyřešené úkoly: sčítání a odčítání celých čísel.

Multiply Fractions (Z): závod sněžných skůtrů po dráze, násobení kladných zlomků s přirozenými jmenovateli.

Graphing Linear Equations: V souřadném systému jsou rozmístěny příšerky (Zogs), zachránit je můžeme proložením přímkou. Postupně se přidává obtížnost, pomocí nastavení posuvníků se dá přímka namodelovat, pracuje se se směrnicí, předpisem, posunem na ose y. 9 na sebe navazujících úrovní, v každé 3 úkoly.

The X Detectives: Detektiv jezdí autem mezi devíti budovami, 4 z nich mají dveře, v nich řeší dané balíky úloh. V každé budově je možnost si napřed úlohy vyzkoušet ve cvičném módu a pro postup o úroveň dál je potřeba pustit test naostro (game mode) a zvládnout správně předepsaný počet úkolů. Hra končí nasbíráním 4 mincí (splněním úkolů 4 budov).

Budovy:

Gadget Shop – obchod se špiónským zbožím, ze tří cen souhrnných nákupů je potřeba zjistit jednotkové ceny.

Integer Room – sčítání a odčítání celých čísel a ilustrace situací na krokovacím pásku (reálné ose)

Transformation Room – posunutí, rotace, reflexe (zrcadlení), skládání předchozích

Function Factory – souřadnice, pravidlo funkce (lineární) na základě několika bodů, rovnice lineární funkce

Hra je delší, vystačila by na jednu opakovací hodinu.

Space Graph: Vesmírní kamarádi se ztratili, naštěstí známe jejich souřadnice, najdi je. Označení bodu v souřadném systému.

Rescue Mission: bodům v souřadném systému urči a zapiš souřadnice

Factor Tree: Rozklad na prvočíselné činitele – ve struktuře stromu, v jednom kroku se děje jeden krok rozkladu. Druhá úloha je pomocí rozkladů najít největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek – nalezené prvky prvočíselných rozkladů dvou čísel se rozmístí do množinového diagramu a odtud se spočítá výsledek.

Integer Warp (Z): Závod létajících talířů v letu vesmírem: násobení celých čísel mezi -10 a 10

Poměry:

Ratio Stadium (Z): Závod motorek po okruhu: ekvivalence zlomků – najdi zlomek ekvivalentní hodnoty

Fractions, Decimals, %: Galaktičtí závodníci mají být rozděleni do šesti družstev podle jejich hodnoty (např. 0.5, 50% a 1/2). Devět kol s postupným nárůstem obtížnosti.

Thinking Blocks: 8 různých modelů po pěti slovních úlohách na poměr, které je potřeba namodelovat a postupně vyřešit:

  • Missing quantity: známe poměr dvou veličin a hodnotu jedné, do počítá se druhá
  • Total: známe poměr dvou veličin a hodnotu jedné, počítá se celkový součet obou
  • Difference: známe poměr dvou veličin a hodnotu jedné, počítá se její doplněk do druhé – jejich rozdíl
  • Total and difference: známe poměr dvou veličin a jejich rozdíl, počítá se jejich celkový součet
  • Part – total: známe poměr dvou veličin a jejich rozdíl, počítá se jedna z veličin
  • Three quantities: známe poměr tří veličin a jejich celkový součet, počítá se jedna z nich
  • Challenging ratios: kombinace předtím – potom a vypočítání jedné ze dvou veličin
  • Random models: výběr z předchozích

Modeling tool: neuspokojivá funkčnost

Ratio Martian: jede proud výrazů slovních a číselných, Marťan má spolknout vyjádření poměru

Scale Factor X: ratios, proportions and scale factors, vesmírná mise proti nepřátelům, před každým z hlavních úkolů je potřeba odemknout “bránu”. Hráč se pohybuje v místnosti. Nejprve se musí posbírat hvězdičky a klíč, k tomu je potřeba se pohybovat s výskoky po herním poli a vyhýbat se nepřátelům, nepřítele lze zabít, když se na něj skočí.

Ratios: úkolem je rozmístit kousky paliva ve správných poměrech

Proportions: V okně je jeden nebo dva očíslované obdélníky a stejně tak barevných obdélníků, změříme délky (Scalien Ruler), zapíšeme do tabulky včetně poměru stran, u podobných obdélníků nastavíme koeficient podobnosti tak, aby se z barevného obdélníka stal očíslovaný

Scale Factors: je dáno měřítko mapy, vzdálenosti míst na mapě a reálné vzdálenosti měst, kolem je rozmístit města/stanice na správná místa

Ratio blaster: sestřel létající talíře se stejným poměrem, jako je na raketě

Percent Scale: váhy, na které lze umístit zlomky či procenta a porovnávat strany, nechat spočítat jejich součet na jednotlivých stranách

Visual Percent: nástroj pro vizualizace procent, části a celku, ke dvěma hodnotám je vypočítána třetí a situace je ilustrována na koláčovém a sloupcovém grafu

Proportions (Z): Závod motorek, rovnice ve tvaru 4/2=x/3

Web Design: Video se slovní úlohou (celková částka, poměr rozdělení, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Santa’s Elves: Video se slovní úlohou (celková částka, poměr rozdělení a nový poměr, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Field Trip: Video se slovní úlohou (část, procento druhé části, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Computer Virus: Video se slovní úlohou (čas, procenta, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Geometrie:

Transformation Workshop: Pole (souřadná mřížka), do kterého se pomocí Start Shape umístí pokusný tvar (lze vybrat z několika možností). Tvary vzniknou dva, jeden je pevný, a druhým lze namodelovat, jak úkol dopadne. Transformation blocks je potřeba přetáhnout na dolní políčka Blocks a nastavit jim parametry (posuvníkem dole). Tlačítko Transform spustí řetěz nastavených transformací. (Zrcadlení, rotace, posun po ose x, posun po ose y)

Transformation Shape Mods: 18 levelů, úkolem je najít transformace (jednoduché a potom i složené) vedoucí k danému výsledku

Alien Angles: Odhad úhlů “naslepo”, v pořádku je odchylka do 5 procent

Geoboard: virtuální gumičky, lze modelovat trojúhelníky, rovnoběžníky, aj. (v pravoúhlé síti), tvary lze různě obarvit, vyplnit barvou, popsat apod.

Angles: střelba dělem na cíl, nastavit je potřeba úhel a rychlost

Rocket Angles: pomocí úhloměru změř úhel mezi raketou a nepřítelem (±1%) a pal

Square Lawn: Video se slovní úlohou (čas ke zpracování dílu, obsah čtverce, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Dave’s New Poppy: Video se slovní úlohou (náklady ke zpracování dílu, obsah kruhu, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Statistika a pravděpodobnost:

Probability: V poli je koláčový graf (spinner) s několika barevnými výseky (počet výseků a rozmístění jde nastavit), tlačítkem Spin se uvede do chodu šipka, která se otočí o náhodný počet otáček. Akci provedeme několikrát (čím víc, tím líp) a výsledky konečných pozic šipky lze ilustrovat ve sloupcovém grafu Results.

Phone Numbers: Video se slovní úlohou (pravděpodobnost prvočísel v posledních třech číslicích telefonního čísla, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha

Marble Probability: Video se slovní úlohou (pytlík s kuličkami o třech barvách, daný celkový počet, pravděpodobnost vytažení jedné barvy a vztah mezi zbylými dvěma pravděpodobnostmi, vzorové řešení) + samostatná podobná úloha