Informace o webu a projektu

Web přináší informace o aplikacích, které hravou formou umožňují prohloubení znalostí v oblasti matematiky, a slouží primárně pro prezentaci recenzí digitálních matematických her. Recenze jsou rozděleny do dvou kategorií:
– samostatné hry (vždy jen 1 hra),
– webové portály (více her).

Zapojování digitálních her do vzdělávání se v posledních letech ve světě věnuje mnoho institucí a firem. Vznikla velká množství počítačových programů a aplikací do mobilních zařízení, zvláště v anglickém jazyce pro velké trhy. V záplavě nabídek, které jsou aktuálně k dispozici, je obtížné se orientovat a zvolit produkt, který odpovídá potřebným vzdělávacím cílům. Kromě velkého počtu produktů různé kvality je udržení kroku s vývojem nesnadné i kvůli rychlým změnám, až překotnému uvádění nových her na trh i někdy nečekaným koncům nebo přesunům her pod jiné struktury. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pokusit se zmonitorovat aktuální stav alespoň části trhu s hrami, které mají co dělat s matematikou a rozvojem matematického myšlení a podle našeho názoru stojí za pozornost. Hry, které zde komentujeme, jsou vesměs v jazyce českém nebo anglickém.

Svět matematických her je bohatý a ne zcela přehledný, hry a jim blízké programy či aplikace se vyskytují v různých formách a na různých místech. A to buď samostatně (pro mobily, tablety nebo PC), jako součást webových portálů s větším množstvím her nebo jako součást tzv. vzdělávacích portálů. Vzdělávací portály jsou velkým trendem posledních let a v angličtině (a zvláště v USA) jich existuje velké množství. Jsou vyvíjeny většinou jako komerční produkt, za jehož použití školy/třídy platí licenční poplatky. Součástí bývá i velké množství herních aktivit, které pokrývají kurikulum ročníků K-12 (tedy v našem vzdělávacím systému od předškoláků až po střední školy). Většina takových portálů umožňuje zkušební (trial) přístup zdarma, některé z nich však nejsou určeny pro využívání mimo území USA. Vzhledem k jejich malé využitelnosti v českém prostředí, pozornost zde věnujeme spíše samostatným hrám. Zatím jediným podobným portálem, který již má českou podporu, je australský Matific.

Vzhledem k tomu, že zde shromážděné informace se mohou relativně rychle měnit, prosíme čtenáře, který zde najde nefunkční odkazy nebo neaktuální informace, aby nám dal vědět na kontaktní email. Zároveň uvítáme tipy na aplikace a hry, které zaujaly vás, a myslíte, že sem patří.

Projekt IKAP II:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II


Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Tento web je autorským dílem a je licencován dle licence Creative Commons 4.0 Mezinárodní licence
Podmínky licence Creative Commons 4.0

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost).

Cílem projektové části Matematická gramotnost je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost:

Pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ, nematuritních oborů SŠ a maturitních oborů SŠ.

2. Aplikace matematiky v praxi:

  • Krajská online soutěž třídních kolektivů se zaměřením na rozvoj procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh pro 2.stupeň ZŠ a SŠ.
  • Prezenční týmová soutěž pro 4. a 5. ročníky ZŠ MISE 45.
  • Procházky s matematikou Zlínským krajem.

3. Práce s talentovanými žáky

  • Volnočasová aktivita
  • Semináře pro matematicky nadané žáky

Příjemce: Zlínský kraj

Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

realizace projektové části Matematická gramotnost: Fakulta aplikované informatiky

Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %